Badania na broń Łódź


Kto korzysta z badań na broń?

Zadzwoń teraz i umów się
+48 503 77 47 47

 • osoby posługujące się bronią (broń: sportowa, myśliwska, do obrony własnej, kolekcjonerska, pneumatyczna)
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • straż leśna
 • sędziowie, komornicy, kuratorzy , prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony
 • Cena badania 200zł

Badanie psychologiczne na broń obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej
Pomoc psychologiczna

Badania na broń mają na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do noszenia lub posługiwania się bronią.

Wszystkie nasze badania składają się z wywiadu, obserwacji oraz kwestionariuszy i testów psychologicznych na licencji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • na zakończenie badania, klient otrzymuje dokument, potrzebny do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią
 • badanie trwa ok 1 godziny

Badania na broń – co to jest i czy są konieczne?

Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni potrzebne są badania psychologiczne. Polegają na:

 • Rozmowie z psychologiem
 • Poddaniu się testom psychologicznym.

Badania na broń trwają około godziny bądź półtorej, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Od razu po badaniu przekazywana jest informacja o wynikach. Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów na zasadach określonych w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Orzeczenie psychologiczne to drugi (obok orzeczenia lekarskiego) dokument niezbędny przy staraniu się o posiadanie broni.

Testy psychologiczne na broń – na czym polegają, jak długo trwają?

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią.Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić albo wykluczyć istnienie zaburzeń natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Badania lekarskie a pozwolenie na broń – jaka jest rola badań lekarskich w procesie zdobywania pozwolenia?

Badania lekarskie, podobnie jak psychologiczne, są nieodzowne przy staraniu się o pozwolenie na posiadanie broni. Są wymagane w myśl Ustawy o broni i amunicji. Przy składaniu dokumentów na policji jest wymagane orzeczenie lekarskie, na równi z psychologicznym. Badania te wykonują uprawnieni lekarze Figurujemy na liście psychologów upoważnionych do badania osób posługujących się bronią ,pod nr 87 w wykazie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Dokładne informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi– Wydział Postępowań Administracyjnych.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia