Metody badań i akty prawne


Diagnostyka psychologiczna składa się z:

1. TESTY OSOBOWOŚCI ORAZ TEMPERAMENTU:

 • testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.

2. TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

 • testy badające zdolności umysłowe;
 • testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania;
 • testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;
 • testy badające wyobraźnię przestrzenną.

3. TESTY SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ/PSYCHOMOTORYCZNEJ:

  miernik czasu reakcji:
  Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.
  Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.

 • aparat krzyżowy – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.
 • wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.
 • stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
 • Ciemnia:
  • pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.
  • noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

REALIZOWANE BADANIA OPIERAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH REGULACJACH PRAWNYCH:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r.

  Skierowanie oraz przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia jest obligatoryjne w odniesieniu do: "osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych."

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 125 z 2004 r, poz. 1317 z póź. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z póź. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. Nr 69, poz. 622 z póź. zm)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz.U z 2010 nr 131; poz. 888

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z dnia 19 sierpnia 1997r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osoób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Dz.U. z 2005r. nr.69; poz. 622

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r ( weszła w życie 19 stycznia 2013r) Prawo o kierujących pojazdami.(Dz.U. Nr 30, poz 151 z póż zmianami. Art. 82 ust 1

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238) Art. 39k.

  ust. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

  ust. 3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
  1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
  2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

  ust. 4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

  Art. 39m. Wymagania, o których mowa w art. 39a-39l, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238) Art. 39k.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r.

  Skierowanie oraz przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia jest obligatoryjne w odniesieniu do: "osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych."

Przepisy dostępne na www.sejm.gov.pl oraz www.medycynapracy.pl